Luovuutta-Läheisyyttä-Yhteistyötä Education, Culture, Politics

Kestävää kehitystä Revontuli-Opisto Kittilä Enontekiö Sodankylä

  • Revontuli-Opisto Kittilä Enontekiö Sodankylä
    Revontuli-Opisto Kittilä Enontekiö Sodankylä

 

25.4.2018

Hyvä Revontuliopiston kevätjuhlan väki ja opiston rehtori Pasi Tanninen,

kun otin viran vastaan Kittilässä viime syyskuussa, minulle tietenkin kerrottiin siitä hyvästä työstä, mitä sivistystoimessa oli tehty ja parhaillaan tehtiin. Erityisesti muistettiin mainita, että meillä on vireä ja laajalla maantieteellisellä alueella toimiva Revontuli-Opisto. Sen toimita ulottuu aina Enontekiölle ja Sodankylään saakka. Kerrotiin sen työtä arvostettavan ja jatkossakin tuettavan. Kävin pikaisesti ensimmäisessä opettajain kokouksessa sekä myöhemmin tutustumassa opiston uusiin toimitiloihin, eilen sain olla mukana opiston jaoston hyvähenkisessä kokouksessa.

Revontuli-Opistoon on hyväksytty ”Kestävä pohjoinen” opiston oma kestävän kehityksen käsikirja.

YK:n jäsenvaltiot sitoutuivat syyskuussa 2015 uusiin kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, Global Goals), joiden tavoitteet astuivat voimaan vuoden 2016 alussa.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Uusien kestävän kehityksen tavoitteiden tarkoituksena on vuoteen 2030 mennessä poistaa äärimmäinen köyhyys, edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta sekä suojella maapallon kantokykyä.

Kestävän kehityksen toimintaohjelma koostuu 17 tavoitteesta ja 169 alatavoitteesta. Tavoitteet jatkavat vuosituhattavoitteiden aloittamaa työtä.

Uudet tavoitteet ovat aikaisempaa laajemmat ja kunnianhimoisemmat, sillä ne koskevat kaikkia maailman maita. Niissä myös huomioidaan aiempaa kattavammin kestävän kehityksen kaikki ulottuvuudet: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Kestävän kehityksen toimintaohjelman ytimessä on ajatus, ettei kukaan saa jäädä kehityksestä jälkeen – leave no one behind.

UNICEF työskentelee sen hyväksi, että kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat jokaisen lapsen elämässä – erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten kohdalla.

Tärkeimmät tavoitteet lasten kannalta

UNICEF keskittyy työssään seuraaviin, lasten kannalta oleellisiin tavoitteisiin:

Palataksemme takaisin Revontuli-Opistoon ja sen kestävän kehityksen ohjelmaan voidaan todeta, että laajan toimi-alueen väestöstä 24% opiskeli opistossa. Opisto toteutti laajan kuntalaiskyselyn vuonna 2015 toiminnastaan. Kyselyssä vastauksissa nousivat esiin, opiston merkitys kaiken ikäisille kuntalaisille ja se koettiin hyvinvoinnin edistäjänä ja kohtaamisen paikkana.

  • Hyvin tärkeä itselleni että myös lapsilleni

  • Hieno ja monipuolinen opisto kaikin puolin. HyväJ

  • Syrjäkylissä tärkeä tapaamisen ja seurustelun paikka, yhdessä oppimista

  • Sivistäjä ja innostaja. Yksi alueen identiteetin luojista.

  • Tärkeä, hyvinvointia lisäävä.

Kestävän kehityksen lähtökohta on taata tulevaisuuden sukupolvillekin mahdollisuus hyvään elämään.

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Mielestäni Revontuli-Opiston varsinainen toiminta linkittyy hyvin kestävän kehityksen neljään osa-alueeseen; ekologiseen kestävyyteen, taloudelliseen kestävyyteen, sosiaaliseen kestävyyteen ja kulttuuriseen kestävyyteen.

Toimintatavoista voisi saada pitkän listan ja tässä muutama esimerkki; tänään saamme nähdä ja kuulla lasten musiikki ja tanssiesityksiä ja parhaillaan suunnitellaan taiteenperusopetuksen edistämiseen tähtäävän toiminnan jatkamista, näin edistämme kulttuurista kestävää kehitystä ja alueen omaleimaisen kulttuuriperinnön jatkuvuutta. Taloudellisesti kestävää on maltilliset kurssihinnat ja toisaalta koko toiminnan kokonaistaloudellisuus, kun otetaan lukuun toiminnan työllistävä vaikutus. Ekologisesta kestävyydestä voidaan mainita opiston verkkopohjaiset opinnot ja vasta hakemusvaiheessa oleva uusi taidekasvatuksen mobiiliaplikaatio-sovelluksen kehittämien. Sosiaalisesta kestävästä kehityksestä kertoo ne lukuisat ystävyys ja tuttavuus suhteet, joita opiston piireissä ja toiminnan ohessa solmitaan.

Kestävän kehityksen painotukset näkyvät Lapin kehittämisohjelmissa- ja toiminnassa mm. maakuntaohjelman Lappi-sopimuksen visiossa todetaan ” Vuonna 2021 Lappi on arktinen, avoin ja älykäs. Me teemme maailman puhtaimmassa maakunnassa kestävästi menestystä”

Näillä sanoilla toivotan mitä parhainta menestystä Revontuli-Opistolle tulevina toimintakausina, tulen tukemaan opiston omaa toimintaa ja sen verkottumista esim. paikallisten lukioiden ja muiden sopivien toimijoiden toimintaan.

Lausun kiitokset juhlan esiintyjille sekä toivotan kaunista ja aurinkoista kevättä juhlayleisölle!

Lähteet: Revontuli-Opiston Kestävän kehityksen opas, toimintakertomus, Unicef Kestävän kehityksen tavoitteet

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat